Gravsättning

Enligt svensk lagstiftning måste alla avlidna gravsättas. Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och kremering eller gravsättning är trettio dagar. Därför kan det vara värdefullt att inte dröja allt för länge med att kontakta begravningsbyrån så en begravningstid hinner bokas inom lagstadgad tid. Finns det särskilda skäl kan Skatteverket medge anstånd med kremering eller gravsättning. 

Man måste inte gravsättas på den kyrkogård där man bor. Dock kan det tillkomma transportkostnader om man önskar gravsättas på annan ort eller utanför den församling man bor i, beroende på var begravningsceremonin kommer att hållas.

Mjösunds kyrkogård

Gravplatstyper

Det finns olika typer av gravplats. Alla gravplatstyper finns inte på alla kyrkogårdar. Vanligast är kistgravplats, urngravplats, minneslund och askgravlund.  

Om det önskas spridning av aska ute i naturen ansöker man om tillstånd hos Länsstyrelsen. Det är anhöriga som själva gör den ansökningen. Oftast förvaras askan på krematoriet i väntan på att Länsstyrelsen lämnar sitt svar. Ansökan kan göras först efter att personen är avliden. Tänk på att man har ett år på sig att sprida eller gravsätta askan. Både vad gäller spridning, urnnedsättning eller minneslund görs det inte under vintern, varför det är viktigt att ha det i åtanke när man planerar för spridningen.

Enligt svensk lagstiftning får man inte förvara aska efter en avliden i sitt hem, och vid spridning eller transport av aska ska det ske inom en arbetsdag om inte särskilda skäl föreligger. Information om detta ges när man bokar tid för hämtning av askan.

Gravrättsinnehavare

För alla bestämda gravplatser finns det gravrätter, till skillnad från gemensamma gravplatser (t.ex. minneslund). Med gravrätten följer både rättigheter och skyldigheter. Det är gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vilka som får gravsättas inom gravplatsen, oberoende av släktskap eller nära anknytning.

Vad ingår i begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt, betalar också begravningsavgiften. Den ska täcka de enligt lagen mest nödvändiga kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden. I avgiften ingår bland annat

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att gravsättning skett. Dock undantas gravsättning utanför huvudmannens område.
  • Kremering.
  • Lokaler för förvaring och visning av stoftet.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Har du frågor kring gravsättningen föreslår vi att du tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen där du bor, eller i den församling där ni planerar en eventuell gravsättning.