Att förvalta ett dödsbo

När någon avlider övergår personens tillgångar, avtal och skulder till något som kallas för dödsbo. Den avlidnas arvingar är dödsbodelägare och de som gemensamt ansvarar för förvaltningen av dödsboet. Dödsboet upphör när dess tillgångar har fördelats mellan arvingarna. Nedan följer några saker som kan vara bra att tänka på.

Intyg som behövs

För att förvalta ett dödsbo behövs ett dödsfallsintyg med släktutredning. Det beställs från Skatteverket och visar när personen avled och vilka efterlevande som finns. Begravningsbyrån kan även upprätta ett vårdnadsintyg som visar vem som har hand om dödsboet. En fullmakt kan behövas från alla delägare i dödsboet. Det kan finnas särskilda krav för att fullmakten ska vara giltig om sådan behöver upprättas. 

Eftersända dödsboets post

Ibland kan det vara praktiskt att få posten eftersänd till den som sköter dödsboet. Detta görs via Svensk Adressändring. Kostnaden för detta ska dödsboet betala.

Kontakta banken

Olika banker har lite olika sätt att hantera dödsboets ekonomi. Gemensamt för alla banker är dock att det är banken som drar pengar från kontot. Därför behöver du ta kontakt med den avlidnas bank och höra hur just de gör. Man ska vara försiktig med att röra dödsboets konton, och när Skatteverket registrerat dödsfallet kommer banken att spärra kontona så att endast de kan göra betalningar.

Dödsboets tillgångar

Om det finns medel i dödsboet som täcker mer än kostnaderna för bouppteckning och begravning, kan man efter bankens anvisning betala de fakturor som kommer. Saknas det medel ska man begära anstånd med fakturorna. Man har även rätt att i det läget ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen och ansöka om dödsboanmälan. Det kan också vara värt att se över om det finns försäkringar som ska falla ut. Är man osäker kan man ringa försäkringsbolaget.

Avtal, abonnemang mm

Många gånger finns det abonnemang på mobiltelefon, TV och kanske även avtal för vatten, el, sophämtning mm. Detta behöver gås igenom. Flytta sådant som behöver flyttas, säg upp det som inte behövs. Prata med banken om att stoppa automatiska dragningar från konton.

Eventuella skulder

Efterlevande har inget personligt ansvar om det finns skulder i dödsboet. 

Arvskifte

När man har fått bouppteckningen registrerad behöver eventuella tillgångar i dödsboet flyttas till arvingarna. Det behöver dock inte göras direkt och kan göras tidigast efter att bouppteckningen är registrerad.